DevelOPE esillä Virtuaalikorkeakoulupäivillä

Harto Pönkä esitteli DevelOPE-hanketta Virtuaalikorkeakoulupäivillä Espoossa torstaiaamun aluksi. Keskustelussa nousi esille erityisesti sosiaalisen median mukanaan tuomat akateemisen opettajuuden uudet haasteet – ja mahdollisuudet.

Lisätietoa VKK’09 -sivustolla.

Mainokset

Sosiaalisen median käsikirja verkkoliftareille

Kokosimme hankkeen kokemuksien pohjalta ”Sosiaalisen median käsikirjan verkkoliftareille”. Esityksessä käsitellään mm. netikettiä, verkkoidentiteettiä ja tietoturvaa. Lopussa on myös lyhyt johdatus tekijänoikeuksiin ja linkkejä muihin aihepiirin oppaisiin.

Opas on hyvä oheismateriaali kaikille opettajille ja opiskelijoille, kun opetuksessa otetaan käyttöön sosiaalisen median palveluita ja työkaluja. Opintokokonaisuuden alussa on hyvä keskustella esityksen aiheista ja varmistaa, että kaikki mukana olevat tiedostavat, millainen ympäristö sosiaalinen media on ja mitä siellä toimiessa on hyvä ottaa huomioon.

DevelOPE mukana Campus Futuruksen kesäseminaarissa

DevelOPE-hanke esittäytyi tänään Oulun yliopiston Campus Futuruksen kesäseminaarissa. Tilaisuuden teemana oli sosiaalisen median opetuskäyttö. Alla esityksemme, jossa käsittelimme erityisesti hankkeen alustavia tuloksia.

Katso myös seminaarin ohjelma ja Qaiku-raportti

Kokemuksia sosiaalisen median opetuskäytöstä

DevelOPE-hanke on tarjonnut virikkeitä ja kokemuksia sosiaalisen median opetuskäytöstä, kannustanut sosiaalisen median opetuskäyttöön sekä tarjonnut tilaisuuden verkostoitua ja kehittää yhteistyötä samoista aiheista kiinnostuneiden kanssa. Hankkeen aikana joukko Oulun yliopiston opettajia on saanut pedagogista ja teknistä tukea opetuksensa suunnittelulle.

Tiistaina 26.5. järjestettiin päätösseminaari, missä arvioitiin, miten sosiaalinen media on taipunut opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Seminaari oli avoin kaikille opetuksen kehittämisestä kiinnostuneille, ja siellä kuultiin Oulun yliopiston opettajien kokemuksia sosiaalisen median opetuskäytöstä.

Sosiaalisen median ohjelmien käyttö on hyvä esimerkki tietokoneavusteisen yhteisöllisen oppimisen (CSCL) menetelmistä. Sosiaalisen median työkalujen avulla voidaan kehittää oppijoiden taitoja muun muassa yhteisöllisen oppimisen menetelmin. Yhteisöllisen oppimisen tavoitteena on ymmärtävä oppiminen, joka johtaa parhaimmillaan asiantuntijuuden kehittymiseen.

Tehokkaat oppimisen mekanismit käynnistyvät, kun ryhmän sisällä kysytään, selitetään, jaetaan tietoa, annetaan palautetta ja seurataan toisten toimintastrategioita. DevelOPE-opettajat ovat soveltaneet opetukseensa työtapoja, jotka ovat vahvistaneet oppijoissa näitä taitoja ja strategioita.

Vaikka sosiaalisen median eri ohjelmia (wikit, blogit ja keskustelufoorumit yms.) löytyy netin täydeltä ja niitä yhdistelemällä voidaan rakentaa erilaisia oppimisympäristöjä, vaatii aikaa ja vaivaa selvittää, mitkä sovellukset sopivat parhaiten kuhunkin yksittäiseen opetustoteutukseen.

Tässä DevelOPE-hanke on tullut opettajien avuksi. Yhdessä hankkeen asiantuntijat ja opettajat ovat muodostaneet verkoston, joka on arvioinut eri työtapojen ja työkalujen hyötyä ja sovellettavuutta yliopisto-opetuksessa sekä tarjonnut pedagogisia malleja ja käsikirjoituksia opetuksen suunnittelun tueksi.

Campus Futuruksen rahoittama DevelOPE-hanke käynnistyi syksyllä 2008. Opettajille tarjotun yksilöllisen tuen lisäksi hanke on järjestänyt sarjan seminaareja, joissa on työstetty sosiaalisen median opetuskäytön teemoja, kuten sosiaalinen media yhteisöllisen oppimisen tukena, oppimisprosessin suunnittelu ja ohjaaminen sekä yksilöt ja yhteisöt sosiaalisen median ympäristöissä. Hankkeen julkaisu ilmestyy elokuussa 2009 Oulun yliopiston Oppimateriaalia-julkaisusarjassa.

Seminaari 5/5: Sosiaalisen median opetuskäytön arviointia

Tiistai 26.5. klo 12.-15.00, Oulun yliopisto, V-LAB (sijainti kartalla)
Ilmoittautuminen 25.5. mennessä.

Miten sosiaalinen media on taipunut opetuksen ja oppimisen tarpeisiin? Nyt on arvioinnin aika!

Campus Futuruksen rahoittamassa DevelOPE-hankkeessa on kehitetty kuluneen lukuvuoden aikana sosiaalisen median opetuskäyttöä yhteisöllisen oppimisen näkökulmasta. Mukana on ollut 14 opettajaa ja 12 opetustoteutusta.

Tule kuulemaan tuoreita kokemuksia sosiaalisen median opetuskäytöstä Oulun yliopistossa! Kokemuksistaan kertovat DevelOPE-opettajat ja -suunnittelijat

 • Case 1: Sosiaalinen media oppimisprojektissa
  (Leena Kuure, Humanistinen tiedekunta, Englantilainen filologia)
 • Case 2: Johdatus LaTeX-kuvauskieleen wikissä
  (Janne Oinas ja Juha-Matti Tirilä, Luonnontieteiden tiedekunta, Matemaattisten tieteiden laitos)
 • Case 3: Yhteisöllisen oppimisen mallit sosiaalisessa mediassa
  (Tiina Hämäläinen, Kasvatustieteiden tiedekunta, Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö)
 • Case 4: Wikin mahdollisuudet gradutyöskentelyssä
  (Niina Impiö ja Harto Pönkä, DevelOPE-hanke,
  Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö)

Kahvitarjoilu! Lämpimästi tervetuloa!

Seminaarin PDF-esite

Oppimisyhteisöt aiheena neljännessä DevelOPE-seminaarissa

Sosiaalinen media tarjoaa tukea ajatteluun sekä mahdollisuuksia toimia ryhmässä ja kehittää vuorovaikutustaitoja. Sarjassaan neljännessä DevelOPE-seminaarissa alustivat tutkijat Jari Laru ja Johanna Bluemink Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksiköstä. Jari Laru keskittyi puheenvuorossaan ubiikkiyhteiskuntamme mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Johanna Bluemink puolestaan kertoi sosiaalisesta vuorovaikutuksesta ja sen mekanismeista, ryhmätyöskentelystä sekä jaetusta ymmärryksestä.

Erilaisten oppimisyhteisöjen työskentelyn tukeminen mobiilin teknologian ja sosiaalisen median avulla

Maailmassa on meneillään teknologian kannalta hektinen ajanjakso. Teknologia muuttuu, ja erilaisia arkea helpottavia ratkaisuja ja apuvälineitä otetaan käyttöön. Tutkija Jari Laru kertoi meidän elävän ubiikkiyhteiskunnassa, jossa teknologiset laitteet ja sovellukset ovat läsnä kaikkialla ja kaiken aikaa. Tästä ovat yhtenä todisteena hurjasti lisääntyneet tutkimus- ja kehityshankkeet teknologian saralla.

Suuri muutos aiempaan on tapahtunut mobiiliteknologiassa. Mobiilius ja mobiiliratkaisut liitetään nykyään moneen elämän alueeseen, ja ne liittyvät tiiviisti liikkuvaiseen elämään. Mobiililaitteet voidaan nähdä eräänlaisena ankkurina reaali- ja virtuaalimaailman välillä: mobiililaite on monipuolinen kognitiivinen työkalu, ei vain tiedonsiirtolaite. Mobiililaitteiden käyttö oppimisen ja opetuksen tukena on myös lisääntymässä, ja niin sanotun ”m-oppimisen” mahdollisuudet ulottuvat yksilötasolta yhteisölliseen oppimiseen saakka. Selitys siihen, miksi ”m-oppiminen” ei kuitenkaan vielä ole mitenkään räjähdysmäisesti lisääntynyt ja yleistynyt, voi tutkija Larun mukaan osittain piillä tiedon ja ohjauksen puutteessa: haasteena on edelleen, se, että opettajat kokevat olevansa hieman yksin mobiilioppimisen hyödyntämisen kanssa. Käyttökelpoisia mobiilisovelluksia opetukseen ei vieläkään ole juuri tarjolla. Toiveena olisikin saada opettajille tukea ja vaikkapa kokoelma valmiita ratkaisuja, miten mobiiliteknologiaa – ja teknologiaa ylipäätään – voi helposti hyödyntää opetuksessa.

Seminaarissa käydyssä keskustelussa pohdittiin, miten esimerkiksi oppilaiden ja opiskelijoiden mukaan ottaminen opetuksen ja kurssien suunnitteluun voi tuoda uusia ideoita teknologian hyödyntämiseen. Parhaat ratkaisut saatetaankin saada suoraan uusimman teknologian käyttäjiltä.

Peleistä sosiaalisen vuorovaikutuksen taitoja pienryhmille

Vaatimukset nykyajan yhteiskunnassa sekä haastavilla työmarkkinoilla kovenevat, ja työtä tehdään enenevästi erilaisissa eksperttiryhmissä. Asiantuntijuus mielletäänkin nykyään ryhmän tai yhteisön, eikä enää niinkään yksilön, ominaisuudeksi. Näin sosiaalisten vuorovaikutustaitojen merkitys osaamisessa kasvaa. Myös oppimisessa ryhmän merkitys on oleellinen, mikä sekin edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja. Taito tehdä yhteistyötä erilaisten ihmisten kanssa vaihtelevissa tilanteissa on tutkija Blueminkin mukaan tärkeää uusien asioiden tehokkaassa oppimisessa.

Kaikki ryhmätilanteet eivät kuitenkaan edistä oppimista, ja sosiaalisissa tilanteissa voi olla haastavaa saavuttaa yhteistä ymmärrystä asioista. Ryhmätilanteissa ovat aina läsnä sekä sosiaalinen taso että sisältötaso. Näistä ensin mainittu korostuu, elleivät ryhmän jäsenet tunne toisiaan. Ryhmätilanteissa vieraiden ihmisten kanssa voikin olla vaikeaa päästä syvällisiin tuloksiin.

Johanna Bluemink kertoi esityksessään myös tutkimuksestaan, johon hän on kerännyt aineistoa yhteisöllisistä 3D-peleistä. Tutkimuksessa selvitetään, kuinka tietokonepelien avulla voidaan harjoitella ryhmätyötaitoja ja vuorovaikutusta. Tutkimuksen pelit on suunniteltu siten, että ryhmät voivat selvitä niistä vain tekemällä yhteistyötä: pelin pyörteissä tarvitaan vuorovaikutustaitoja ja toisten ymmärtämistä. Peleistä kerätyistä aineistoista on kartoitettu erityisesti ryhmätilanteissa tarvittavia mekanismeja. Pelejä ja pelinomaisia ympäristöjä hyödynnetään esimerkiksi juuri vuorovaikutustaitojen harjoittelemisessa yhä enemmän, ja niiden opetuskäyttömahdollisuudet ovat lähes rajattomat, Bluemink kertoo.

Seminaarin alustukset ja ajankohtaiset teemat herättivät paikallaolijoiden keskuudessa jälleen vilkasta ja innostunutta keskustelua, ja sarjassaan viimeistä, toukokuun lopussa järjestettävää DevelOPE-seminaaria jäädäänkin odottamaan innolla.

Uutistoimittaja:
Kalle Väisänen, Koulutusteknologian perusopinnot

DevelOPE mukana ITK-konferenssissa

DevelOPE-hanke on ollut näkyvästi mukana ITK’09-konferenssissa sekä kalastelemassa uusia ideoita ja kuulemassa, mitä oppimisen ja teknologian alueella tapahtuu muualla Suomessa.

Harto Pönkä esitteli DevelOPE-hanketta Sometu-verkoston foorumilla torstaina. DevelOPE-hanke sai hyvää palautetta sekä paikan päällä että verkossa. Alla esityksen slidet.

Niina Impiö oli yhtenä puhujana perjantain teemaseminaarissa ”Ainoa keino vakiinnuttaa tietotekniikka kouluun: opettajien, koulujen ja kuntien yhteistyö”, jossa pohdittiin tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittämistä laajemmasta näkökulmasta.


DevelOPE lyhyesti

Hankkeessa yliopisto-opettajat kehittävät yhteisöllisen oppimisen työskentelytapoja sosiaalista teknologiaa hyödyntäen. Tavoitteena on vakiinnuttaa Oulun yliopistossa yhteisöllisen oppimisen lyhytaikaiset kokeilut pysyviksi ja laadukkaiksi oppimisen käytännöiksi sekä rikastaa yhteisöllisen oppimisen malleja uusilla tutkimuksesta nousevilla käytännöillä. Hankkeen esittely >>

DevelOPE:ssa tapahtuu

syyskuu 2019
ma ti ke to pe la su
« Mar    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
Mainokset